Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

        Ngày 13/3/2020, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1561/KH-UBND về việc Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, tiếp tục nâng cao ý thực của người dân trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện:

1. Thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất: Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020.
2. Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
3. Yêu cầu tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2020” theo hình thức không tập trung đông người để phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19.
Bình, CCBVMT.Tải tẹp đính kèm