Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1    Thủ tục đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung  - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố
2    Thủ tục kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án  Sở Tài nguyên và Môi trường.
3    Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. (Cấp lần đầu/cấp lại)  Sở Tài nguyên và Môi trường.
4    Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung  - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố
5    Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường  Sở Tài nguyên và Môi trường.
6    Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Cấp lần đầu/cấp lại)  Sở Tài nguyên và Môi trường
7    Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố
8    Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)  - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố