Tin tức hằng ngày

Kinh nghiệm phòng chống xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông của các nước trên thế giới và ở Việt Nam đã chỉ ra rằng: Vấn đề phòng chống xói lở bờ biển là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ và toàn diện các giải pháp từ tầm vĩ mô đến vi mô, không chỉ trực tiếp, gián tiếp mà còn cả giải pháp công trình và phi công trình phù hợp với từng đoạn bờ cụ thể.