Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện - Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 6, 7, 8 và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp phí, lệ phí.
- Bước 3: Trong thời hạn 28 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.
- Bước 4: Trong thời hạn 17 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung), Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND thành phố và UBND thành phố xem xét, cấp quyết định phê duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận quyết định
Thành phần hồ sơ a. Hồ sơ đề nghị thẩm định:
- 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu tại phụ lục 6).
- 07 (bảy) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (theo mẫu tại phụ lục 7 và 8) kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD.
- 01 (một) báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.
b. Hồ sơ đề nghị phê duyệt:
+ 01 (một) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
+ 04 (bốn) báo cáo đánh giá tác động môi trường sau chỉnh sửa có chữ ký của chủ dự án kèm theo 01 (một)  đĩa CD trên đó chứa 01 (một) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 (một) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục)
Mẫu đơn, tờ khai - Đơn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ((phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
- Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (phụ lục 2.2phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT)
Số bộ hồ sơ
Phí Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND
Lệ phí
Thời hạn giải quyết 45 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án. Trong đó:
- Thời hạn giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 38 ngày làm việc (thời gian thẩm định: 28 ngày làm việc; thời gian xem xét hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung trình UBND thành phố: 10 ngày làm việc).
- Thời hạn giải quyết tại UBND thành phố: 7 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Quyết định số 8472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Khung thành phần Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 2.10.1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
- Dự án quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
2.10.2. Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:
a. Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:
+ Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b;
+ Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;
+ Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
b. Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.