Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Cấp lần đầu/cấp lại)
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện - Bước 1: Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) hoàn thiện hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại phụ lục 9 và nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Thành phần hồ sơ - 01 (một) đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại Phụ lục 9).
- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
- Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu tại phụ lục 9.
- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu (trong trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại).
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (phụ lục 6(A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT).

Số bộ hồ sơ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Thời hạn giải quyết - Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời gian xem xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Chủ nguồn thải CTNH.
- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp còn lại.


Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế thải.
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 3.10.1. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
c) Cơ sở dầu khí ngoài biển.
3.10.2. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.