Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện - Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 14, 15 và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
- Bước 3: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận thì trả lời bằng văn bản nêu lý do.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận giấy xác nhận.
Thành phần hồ sơ - 03 (ba) bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo mẫu tại phụ lục 14 và 15).
- 01 (một) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Mẫu đơn, tờ khai Mẫu bản kế hoạch bảo vệ môi trường (phụ lục 5.4phụ lục 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT)
Số bộ hồ sơ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
- Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014.
- Đối tượng quy định tại phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.