Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Thủ tục kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện - Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở  báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 25, 26 và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
- Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng hoặc 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, nội dung hồ sơ báo cáo chưa đáp ứng các yêu cầu thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đã khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc nội dung hồ sơ báo cáo), Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc trả lời bằng văn bản.
- Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận giấy xác nhận.
Thành phần hồ sơ - 01 (một) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (theo mẫu tại phụ lục 25);
- 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;
- 07 (bảy) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (theo mẫu tại phụ lục 26).
Mẫu đơn, tờ khai - Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
- Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
Số bộ hồ sơ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Thời hạn giải quyết - 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng và các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng và các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về nội dung hồ sơ báo cáo theo quy định.
 - 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng và các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
- 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng và các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về nội dung hồ sơ báo cáo theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Chủ dự án của các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.