Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Thủ tục đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện - Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 27, 28 và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
- Bước 3: Trong thời gian 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và trình UBND thành phố cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận thì thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện.
- Bước 4: UBND thành phố xem xét cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
- Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận giấy xác nhận
Thành phần hồ sơ - 01 (một) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu tại phụ lục 27);
- 07 (bảy) bản báo hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu tại phụ lục 28);
- 01 (một) bản sao phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Mẫu đơn, tờ khai - Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (phụ lục 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT).
- Mẫu báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (phụ lục 15 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT).

Số bộ hồ sơ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Trong đó:
- Thời hạn giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 35 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp tiếp nhận TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND thành phố
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010.
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.   
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành từng phần nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt.