Cơ cấu tổ chức


* Phòng ban trực thuộc

1. Phòng Tổng hợp: 0236. 3537929
 • Thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường, đề tài nghiên cứu lĩnh vực môi trường;
 • Thực hiện lĩnh vực quản lý đa dạng sinh học;
 • Theo dõi, đề xuất hoạt động quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo công tác môi trường, đề xuất công bô thông tin vê môi trường theo quy định;
 • Triển khai hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về môi trường và các sự kiện về môi trường; xây dựng kế hoạch và tố chức triển khai các hội thảo, lóp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; đề xuất ấn phẩm truyền thông môi trường; phối hợp với bộ phân chuyên môn các tố chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện các chương trình liên tịch bảo vệ môi trường;
 • Theo dõi và đề xuất về thi đua - khen thưởng lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 • Tống hợp kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các sở, ban ngành, quận, huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phô duyệt;
 • Tham mưu việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, tổng họp dự toán - kế hoạch, bộ máy, quản lý công chức - lao động, đào tạo, bồi dường, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tài sản, chê độ tiên lượng, chính sách cho người lao động; áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng; thu phí và lệ phí, thanh quyêt toán đối với các hoạt động chuyên môn; thủ quỹ; thực hiện tông họp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; thực hiện một số nhiệm vụ khác.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Phòng quản lý chất thải: 0236.3867579
 • Giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý chất thải (bao gồm: chất thải ran sinh hoạt, chắt thải rắn công nghiệp thông thường, chát thải nguy hại,nước thải và khỉ thải), nhập khâu phế liệu và cải thiện môi trường.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, nước thải trên địa bàn thành phố; quản lý hoạt động và hồ sơ của các chủ nguồn thải chất thải nguy hại - xây dựng kê hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn thanh phố - câp nhật cơ sở dữ liệu về chất thải;
 • Tham mưu việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn liên quan giá dịch vụ xử lý chất thải, mức phí thu vệ sinh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của thành phố; tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên đia bàn thành phố;
 • Tô chức quản lý, kiểm tra hoạt động liên quan đến các chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; Kiểm soát chất lượng nước tại các nguồn tiếp nhận trên địa bàn thành phố; theo dõi các hệ thông quan trắc chất thải thải tự động, liên tục; đề xuất các giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng môi trường;
 • Tổ chức điều tra, đánh giá, thống kê các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải hàng năm trên địa bàn thành phố; điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải; kiểm kê hàng năm các chỉ tiêu về kiem soát ô nhiễm trên địa bàn thành phố;
 • Đề xuất xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương, tiêu chuẩn cơ sở về môi trường;
 • Tham mưu liên quan đến hoạt động đặt hàng vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện bảo vệ môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khấu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn theo thẩm quyền;
 • Cấp, điều chỉnh số đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Phòng kiểm soát ô nhiễm: 0236.3531679
 • Giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giám sát các nguồn thải; kiêm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt hồ sơ môi trường;
 • Lập, điều chỉnh, bô sung danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt đe; xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt đế; kiểm tra công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường, môi trường nghiêm trọng; thực hiện việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt đê một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp luật;
 • Kiểm soát chất lượng môi trường (không khí, đất và nước) tại các khu đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, làng nghề, lưu vực sông; giám sát các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; chủ trì theo dõi khối lượng, chất lượng xử lý môi trường của các cơ sở;
 • Lập kế hoạch và tố chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với tố chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; chủ trì hoặc phối họp với các cơ quan trong việc tố chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh tranh chấp trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường trên địa bàn thành phố;
 • Tham mưu trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá, dự báo về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường;
 • Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.
4. Phòng thẩm định và cấp phép: 0236.3867679
 • Giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thẩm định hồ so môi trường, cấp phép môi trường, thấm định các nhiệm vụ liên quan bảo vệ môi trương, triến khai về phí, lệ phí liên quan bảo vệ môi trường.
 • Tố chức thẩm định các chỉ tiêu môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thấm quyền phê duyệt của ƯBND thành phố;
 • Tổ chức thẩm định hồ sơ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;
 • Tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, đê án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thấm quyền của Sở;
 • Phối hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bố sung thuộc thẩm quyền kiếm tra, xác nhận của ƯBND thành phố;
 • Tham mưu việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Tô chức thực hiện việc bồi thường và phục hồi môi trường, thu các loại phí và lệ phí bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở;
 • Tổ chức thấm định và đánh giá hiệu quả các công trình xử lý môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở và ƯBND thành phố;
 • Hướng dẫn các tô chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.