Bộ chỉ số đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6306/BTNMT-TCMT ngày 28/11/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm:

Nhóm thứ nhất, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa phương như: Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn, số lượng sự cố môi trường do chất thải gây ra; tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng...

Nhóm thứ hai, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống với 1 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học.

Tại Quyết định nêu rõ lộ trình thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, phân công Sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của địa phương đối với các chỉ số thành phần nhóm I theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn. Song song với đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số trong thời gian tới.

Ngày 13/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương triển khai thu thập số liệu năm 2019, báo cáo Bộ TN&MT. Đồng thời, các Sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố các giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện./.

Kim Hà, CCBVMT