Phòng ban trực thuộc

Phòng Kiểm soát ô nhiễm: là phòng chuyên môn, tham mưu cho Chi cục Trưởng các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn thành phố đề xuất các biện pháp quản lý; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải;
 • Phát hiện và kiến nghị xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của các cơ sở đó;
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư; giám sát nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn thành phố;
 • Đánh giá, dự báo và cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn thành phố; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;
 • Phối hợp kiểm tra thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường đối với các đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo phân công;
 • Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh theo phân công;
 • Theo dõi, điều tra, phối hợp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến điôxin trên địa bàn thành phố;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng giao.

 

Phòng Thẩm định và cấp phép: Là phòng chuyên môn, tham mưu cho Chi cục Trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, cấp phép cụ thể sau:

 • Hướng dẫn, thẩm định và tham mưu cấp phép hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hồ sơ cấp Giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn các tổ chức cá nhân về thủ tục môi trường, tham mưu về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thẩm định hồ sơ ký quỹ phục hồi môi trường, hồ sơ dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật;
 • Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải theo quy định của pháp luật;
 • Gửi thông báo nộp phí bảo vệ môi trường định kỳ theo Quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng giao.

 

Phòng Tổng hợp:

 • Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công;
 • Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công; tổ chức việc thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án đó sau khi được phê duyệt;
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường theo sự phân công;
 • Xây dựng chương trình quan trắc môi trường, xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường ở địa phương;
 • Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố;
 • Tổ chức triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Chi cục trưởng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng giao.

 

Bộ phận Hành chính:

 • Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp về bảo vệ môi trường hàng năm và dài hạn của Chi cục, theo dõi kế hoạch thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án và các kế hoạch phân công;
 • Thực hiện công tác hành chính, báo cáo về tài chính của Chi cục;
 • Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng