Giới thiệu chung

Chi cục Bảo vệ môi trường là tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng được thành lập trên cơ sở Phòng Quản lý Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 9775/QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc ban hành.

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Biên chế của Chi cục hiện nay gồm có:
- 01 Chi cục trưởng, và 02 Phó Chi cục trưởng giúp việc.
- 03 phòng chuyên môn
- Tổng lực lượng biên chế của Chi cục là 10 người gồm:
  + Chi Cục trưởng, Phó Chi cục trưởng: 03 người
  + Phòng kiểm soát ô nhiễm: 02 người;
  + Phòng thẩm định và cấp phép: 03 người;
  + Phòng Tổng hợp: 02 người;
 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng