Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3: Bảo vệ môi trường - tương lai cho phát triển bền vững

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 (năm 2010) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thu hút đông đảo các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức quốc tế…

Đây là dịp để Bộ TN&MT đánh giá lại những kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm (2005 - 2010); trao đổi và cùng thống nhất hành động về công tác bảo vệ môi trường trong thập niên mới; tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đây là giai đoạn thành công nhất về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường 2005, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, và 66 văn bản dưới luật được ban hành, tạo nên một hệ thống pháp luật tương đối toàn diện và đồng bộ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường.

Đây cũng là giai đoạn hình thành một bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường từ TW tới địa phương, bao gồm Tổng cục Môi trường, hệ thống 63 Chi cục bảo vệ môi trường, 672 Phòng bảo vệ môi trường tại các quận huyện; các cơ quan chuyên trách về môi trường tại các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Riêng Bộ Công an thành lập hệ thống Cục và 63 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Bộ máy quản lý này đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải tại các Khu công nghiệp, quản lý nhập khẩu phế liệu, bảo vệ môi trường làng nghề, các lưu vực sông, quản lý chất thải rắn và nâng cao chất lượng đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển kinh tế, đô thị.

Công tác phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, được triển khai ở nhiều lĩnh vực như khai thác khoáng sản; cải tạo phục hồi môi trường nước lưu vực sông, phục hồi môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật, chất khó phân huỷ và dioxin gây ra. Trong số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành xử lý triệt để giai đoạn 1, đã có 325 cơ sở ra khỏi danh sách, 114 cơ sở đang tích cực triển khai các giải pháp xử lý. 42 địa phương và Bộ Quốc phòng đã phê duyệt kế hoạch 541 cơ sở phải xử lý ô nhiễm triệt để giai đoạn 2 (có 132 cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm).

Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học được triển khai có hệ thống; từ việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; đến việc triển khai các dự án quốc tế về bảo tồn do Quỹ Môi trường toàn cầu, Ngân hàng thế giới, Tổ chức Hợp tác phát triển Nhật Bản tài trợ…đến việc triển khai các hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học như quan trắc, quy hoạch, chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, bồi hoàn đa dạng sinh học, đánh giá mức độ tổn thương các hệ sinh thái, lượng giá kinh tế tài nguyên đa dạng sinh học…

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường được triển khai liên tục, ngày một mở rộng. Năm 2009, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức 18 đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với 793 cơ sở, khu, cụm công nghiệp; chuyển hồ sơ và đề nghị UBND các địa phương xử phạt với số tiền trên 10 tỷ đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường nước thải trên 1 tỷ đồng. Năm 2010, Bộ tiếp tục triển khai 6 cuộc thanh tra trên diện rộng đối với 307 cơ sở, khu công nghiệp tại 46 tỉnh, thành phố .

Trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, đã triển khai thành công chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số KC.08/06 - 10" và 13 đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Quán triệt quan điểm "đầu tư vào bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển", 5 năm qua, nguồn kinh phí từ đầu tư xây dựng cơ bản, ODA bố trí xây dựng các công trình xử lý môi trường; hỗ trợ các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định 64 xử lý triệt để ô nhiễm; đầu tư trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường, quy hoạch môi trường. Từ năm 2006, hình thành ngân sách chi sự nghiệp môi trường với quy mô không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Nhận thức rõ công tác môi trường là hoạt động toàn xã hội, Bộ TN&MT đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức. Phong trào bảo vệ môi trường của các ngành, các tổ chức chính trị ngày một phát triển; có khoảng 85% quy ước, hương ước cộng đồng có nội dung, quy định về bảo vệ môi trường. Nhiều cuộc thi về môi trường như: "Cải thiện và sử dụng nguồn nước", "Dòng sông quê hương", Liên hoan phim môi trường lần thứ 2, sáng tác kịch bản phim môi trường, "Môi trường và phát triển"... có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Mô hình tốt, gương người tốt trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường xuất hiện ngày một nhiều. Công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường nhờ đó được phát triển, hình thành hệ thống dịch vụ môi trường ngoài công ích.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cấp chính quyền, doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mức về công tác bảo vệ môi trường; ý thức bảo vệ môi trường chưa thành thói quen, nếp sống của đa số dân cư; công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên chưa thực sự hiệu quả. Từ thực tế này, Bộ TN&MT tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường; khắc phục các tư tưởng chạy theo các lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy sinh những lợi ích lâu dài về môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp môi trường.

Theo website Bộ TNMT

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng