Công tác thẩm định và cấp phép năm 2011

Trong năm 2011, Chi cục tiếp nhận và xử lý số lượng hồ sơ nhiều hơn và cũng phức tạp hơn so với năm trước. Nhìn chung, công việc được triển khai đúng tiến độ, không xảy ra tình trạng tồn đọng, nội dung các báo cáo cũng được xem xét kỹ lưỡng, trong khi nhiệm vụ năm 2011 của Chi cục được bổ sung việc xem xét và ký quỹ phục hồi môi trường.

* Về thẩm định, nhân tổng số 55 hồ sơ, cấp 57 hồ sơ, cụ thể:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhận mới là 35 hồ sơ, tham mưu cấp 38 quyết định phê duyệt (lũy kế), trả 01 hồ sơ và hiện đang thẩm định là 12 hồ sơ (luỹ kế).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: Nhận mới là 5 hồ sơ, tham mưu cấp 6 quyết định phê duyệt (lũy kế), trả 01 hồ sơ do không đạt yêu cầu.

- Đề án bảo vệ môi trường: Nhận mới là 01 hồ sơ và đã cấp 01 quyết định phê duyệt.

- Về dự án cải tạo phục hồi môi trường: Nhận mới là 13 hồ sơ, cấp quyết định phê duyệt 10 hồ sơ, trả 01 hồ sơ và đang thẩm định 02 hồ sơ.

- Phương án ứng phó sự cố tràn dầu: Tiếp nhận 01 hồ sơ, tham mưu cấp 02 quyết định phê duyệt và hiện đang giải quyết 01 hồ sơ.

* Về cấp phép:

- Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Năm 2011, Chi cục nhận 86 đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải, xem xét tham mưu cấp 82 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hiện đang còn giải quyết 4 hồ sơ.

- Cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại: Nhận 02 hồ sơ (Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty TNHH Vân Xuân), đã tham mưu cấp 01 giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại và đang giải quyết 01 hồ sơ.

- Nhập khẩu phế liệu: Tiếp nhận 20 hồ sơ, tham mưu cấp cấp 13 giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, trả 01 hồ sơ do không đạt yêu cầu và đang xử lý 06 hồ sơ (lũy kế).

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng