Hướng dẫn lập ĐMC, ĐTM, CKBVMT

Hướng dẫn thiết lập Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết Bảo vệ Môi trường đối với một số loại dự án.

1. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Hướng dẫn thực hiện ĐMC đối với Quy hoạch phát triển Kinh tế Xã hội

Hướng dẫn thực hiện ĐMC đối với Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

Hướng dẫn thực hiện ĐMC đối với Quy hoạch phát triển công nghiệp

Hướng dẫn thực hiện ĐMC đối với Quy hoạch sử dụng đất

2. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Sổ tay ĐTM - Tập 1

Sổ tay ĐTM - Tập II

Dự án Sản xuất hoá chất cơ bản

Dự án Dệt nhuộm

Dự án Nhà máy gang thép

Dự án Khai thác Bauxit

Dự án Nhà máy đóng tàu

Dự án Sản xuất phân bón hoá học ở Việt Nam

Dự án Sản xuất Xi măng

Dự án Sản xuất Phân bón hoá học

Dự án Khu Công nghiệp

Dự án luyện gang thép

Dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Dự án Nước thải đô thị

Dự án Nhà máy nhiệt điện

Dự án Sản xuất Giấy và Bột giấy

3. Cam kết bảo vệ Môi trường (CKBVMT)

Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường

Xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ

Dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

Hoạt động khai thác khoáng sản

Theo Cục Thẩm định và đánh giá môi trường (EIA)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng