Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
 
23/1/2013
alt
Ngày 14/01/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau đây:
 
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, bãi chôn lấp chất thải rắn, khu chế xuất, khi công nghiệp, cụm công nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, bãi chôn lấp chất thải rắn, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Điểm a  khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
 
- Cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân; các Trường giáo dưỡng, Trung tâm giáo dưỡng; Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc lực lượng công an nhân dân; các đơn vị huấn luyện quân sự;
 
- Các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, thiết bị quân sự; cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với cơ sở trên địa bàn quản lý, trừ các đối tượng trên.
 
Cùng với Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg là căn cứ pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng điều tra, rà soát, lập Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
 
Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.
 
Theo VEA
 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng