Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Nghị định Quy dịnh về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Tải NĐ tại đây.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng