Ký kết chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường

Ngày 17/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hịên nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đọan 2015-2020. Tham gia Lễ ký kết có đại diện  phòng tài nguyên và môi trường, Hội Nông dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố đã cùng thống nhất ký kết các nội dung phối hợp như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và vận động các cán bộ, hội viên, nông dân thành phố trong thực thi chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa các nội dung bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và nguồn nước ngầm, khai thác hợp lý đất đai, ứng phó sự cố môi trường và quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố Đà Nẵng vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên các cấp Hội; Tạo điều kiện cho hội viên Hội Nông dân tham gia tổ chức các hoạt động, mô hình cụ thể về quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thiết thực, phù hợp điều kiện và khả năng của mình.

3. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội viên nông dân thực hiện các hoạt động: Tết trồng cây vào Tết âm lịch hằng năm, Ngày Đất ngập nước thế giới 02/2, Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Trái đất 22/4, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước…, áp dụng các công nghệ sản xuất sản phẩm sạch gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng các mô hình tự quản thu gom rác thải trong nông thôn.

4. Phối hợp tham mưu UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi ở khu vực chăn nuôi phân tán.

5. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp hội và hội viên trong việc chấp hành các quy định và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; Tham gia ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

6. Tổ chức khen thưởng, tuyên dương kịp thời các gương tốt, việc tốt, các sáng kiến liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ừng phó biến đổi khí hậu để tạo bước chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đặng Công Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố rất vui mừng và quyết tâm sẽ phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các họat động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành công đề án Đà Nẵng - thành phố Môi trường vào năm 2020./.

 

                                                                                        

 

Huyền Trang - CCMT

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng