Phân công thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp

Trong thời gian qua, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp được triển khai theo phân công tại Công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 09/4/2013 của UBND thành phố về phân công thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp đối với một số tuyến đường chính và khu vực có vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố, đã đạt được những kết quả nhất định, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại địa phương. Tuy nhiên, việc duy trì vệ sinh tại một số tuyến đường còn chưa đảm bảo do các đơn vị phụ trách đã thay đổi địa điểm trụ sở làm việc hoặc phát sinh những khu vực mới có nguy cơ gây ô nhiễm.

Để khắc phục tình trạng trên và đẩy mạnh việc triển khai phong trào trong thời gian tới, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 9300/UBND-QLĐTh ngày 26/11/2015 điều chỉnh danh sách phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các tuyến đường chính, các khu vực có vấn đề về môi trường. Theo đó, UBND các quận, huyện có trách nhiệm phổ biến và giám sát công tác triển khai của các cơ quan, đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn quản lý; chủ động rà soát, điều chỉnh cho phù hợp khi có sự thay đổi về cơ quan, đơn vị phụ trách hoặc phát sinh những khu vực mới có vấn đề môi trường cần phân công.

Tải nội dung của Công văn số 9300/UBND-QLĐTh tại đây./.

                                                                               Huyền Trang - CCMT

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng