Kiến nghị các quy định về bảo vệ môi trường

        Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực thi hành; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.

         Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian đến, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và tổng hợp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc  và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Do đó, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Ý kiến của đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27/01/2016 thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Văn bản tải tại đây.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng