Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
28/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn
Môi trường
2370/QĐ-BTNMT 16/12/2011 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước
Môi trường
44/2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Môi trường
30/2011/TT-BCT 10/08/2011 Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
Môi trường
74/2011/NĐ-CP 25/08/2011 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Môi trường
73/2011/NĐ-CP 24/08/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm
Môi trường
33/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất
Môi trường
29/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa
Môi trường
31/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)
Môi trường
117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Môi trường
QCVN 40:2011/BTNMT 28/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.
Môi trường
QCVN 41: 2011/BTNMT 26/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Môi trường
106/2007/TTLT/BTC-BT 06/09/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Môi trường
47/2011/TT-BTNMT 28/12/2011 Ban hành QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thay thế QCVN 24:2009/BTNMT
Môi trường
2038/QĐ-TTg 15/11/2011 Phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
Môi trường
152/TT-BTC 11/11/2011 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Môi trường
46/2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
Môi trường
QCVN 38:2011/BTNMT 12/12/2011 Quy định chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh
Môi trường
QCVN 01:2008/BTNMT 18/07/2008 Quy định về nước thải CN chế biến cao su thiên nhiên.
Môi trường
QCVN 39:2011/BTNMT 12/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng