Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
72/2009/TT-BNNPTNT 17/11/2009 Quy định Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với ĐDSH và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.
Môi trường
75/2009/TT-BNNPTNT 02/12/2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản.
Môi trường
76/2009/TT-BNNPTNT 04/12/2009 Quy định hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ BVMT thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Môi trường
79 /2005/TT-BTC 15/09/2005 Quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Môi trường
81/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi.
Môi trường
82/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản.
Môi trường
83/2002/TT-BTC 25/09/2002 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đô lường chất lượng.
Môi trường
97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Môi trường
101/2010/TT-BTC 14/07/2010 Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu Theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP.
Môi trường
156/2011/TT-BTC 14/11/2011 Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.
Môi trường
218/2010/TT-BTC 29/12/2010 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo ĐTM.
Môi trường
225/2010/TT-BTC 31/12/2010 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam thuộc nguồn thu NSNN.
Môi trường
230/2009/TT-BTC 08/12/2009 Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động BVMT quy định tại NĐ số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT.
Môi trường
231/2009/TT-BTC 09/12/2009 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Môi trường
238/2009/TT-BTNMT 21/12/2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản.
Môi trường
67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.
Môi trường
21/2011/NĐ-CP 29/03/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Môi trường
29/2011/NĐ-CP 18/04/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
Môi trường
38/2010/NĐ-CP 07/04/2011 Quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Môi trường
47/2011/TTLT-BCT-BTN 30/12/2011 Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-zôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng