Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
02/2007/TTLT-BCT-BTN 30/08/2007 Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.
Môi trường
26/2010/NĐ-CP 22/03/2010 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Môi trường
72/2010/NĐ-CP 08/07/2010 Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
Môi trường
99/2010/NĐ-CP 24/09/2010 Quy định chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Môi trường
113/2010/NĐ_CP 03/12/2010 Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
Môi trường
04/2009/NĐ-CP 14/01/2009 Quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
Môi trường
82/2009/NĐ-CP 12/10/2009 Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Môi trường
63/2008/NĐ-CP 13/05/2008 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Môi trường
102/2008/NĐ-CP 15/09/2008 Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
Môi trường
120/2008/NĐ-CP 01/12/2008 Quy định về quản lý lưu vực sông
Môi trường
59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Quy định về quản lý chất thải rắn.
Môi trường
81/2007/NĐ-CP 23/05/2007 Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
Môi trường
174/2007/NĐ-CP 29/11/2007 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
Môi trường
49/2011/QĐ-TTCP 01/09/2011 Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
Môi trường
798/QĐ-TTg 25/05/2011 Phê duyệt chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.
Môi trường
855/QĐ-TTg 06/06/2011 Phê duyệt Đề án “Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.
Môi trường
878/QĐ-TCMT 01/07/2011 Ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Môi trường
879/QĐ-TCMT 01/07/2011 Ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.
Môi trường
899/QĐ-TTg 10/06/2011 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020.
Môi trường
2139/QĐ-TTg 05/12/2011 Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng