Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
249/QĐ-TTg 10/02/2010 Phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020.
Môi trường
1493/QĐ-BTNMT 13/08/2010 Quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”
Môi trường
1636/QĐ-TTg 31/08/2010 Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020.
Môi trường
1946/QĐ-TTg 21/10/2010 Phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chât bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
Môi trường
70/2011/TT-BGTVT 30/12/2011 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa.
Môi trường
QCVN 17:2011/BGTVT 30/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa.
Môi trường
170/QĐ-TTg 08/02/2012 Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
Môi trường
21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Môi trường
80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Môi trường
52/2005/QH11 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trường
Môi trường
20/2008/QH12 13/11/2008 Luật Đa dạng sinh học
Môi trường
57/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thuế Bảo vệ môi trường
Môi trường
15/2009/QH12 19/06/2009 Bộ Luật hình sự (sửa đổi) phần môi trường
Môi trường
1989/QĐ-TTg 01/11/2011 Ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh
Môi trường
2418/QĐ-BTNMT 20/12/2010 Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015
Môi trường
4103/QĐ-BCT 03/08/2010 Ban hành kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công thương.
Môi trường
129/2009/QĐ-TTg 29/10/2009 Phê duyệt đề án "cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Môi trường
2149/QĐ-TTg 17/12/2009 Phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
Môi trường
1930/QĐ-TTg 20/11/2009 Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
Môi trường
1419/QĐ-TTg 07/09/2009 Phê duyệt Chiến lược "Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng