Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
491/QĐ-TTg 16/04/2009 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Môi trường
253/QĐ-BTNMT 05/03/2009 Phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái
Môi trường
249/2005/QĐ-TTg 10/10/2005 Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Môi trường
158/2008/QĐ-TTg 02/12/2008 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Môi trường
153/2004/QĐ-TTg 17/08/2004 ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21)
Môi trường
71/2008/QĐ-TTg 29/05/2008 Về Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Môi trường
38/2011/QĐ-TTg 05/07/2011 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/04/2008 về hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho đối tượng công ích.
Môi trường
23/2006/QĐ-BTNMT 26/12/2006 Ban hành danh mục Chất thải nguy hại.
Môi trường
43/2007/QĐ-BYT 30/11/2007 Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế
Môi trường
16/2007/QĐ-TTg 29/01/2007 Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”
Môi trường
47/2006/QĐ-TTg 01/03/2006 Phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Môi trường
35/2008/QĐ-TTg 03/03/2008 Quy định tổ chức hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Môi trường
21/2009/TT-BTNMT 05/11/2009 Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
Môi trường
02/2009/TT-BTNMT 19/03/2009 Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Môi trường
02/2005/TT-BTNMT 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Môi trường
22/2011/TT-BTNMT 01/07/2011 Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.
Môi trường
45/2010/TTLT-BTC-BTN 30/03/2010 Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.
Môi trường
01/2003/TTLT-BTNMT-B 15/07/2003 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương.
Môi trường
01/2008/TTLT-BTNMT-B 29/04/2008 Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.
Môi trường
02/2009/TTLT-BCA-BTN 06/02/2009 Hướng dẫn quan hệ phối hợp giữa Bộ Công An và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng