Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
03/2008/TTLT-BTNMT-B 15/07/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
Môi trường
07/2010/TTLT-BTNMT-B 15/03/2010 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015.
Môi trường
12/2007/TTLT-BTNMT-B 27/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
Môi trường
31/2009/TTLT-BCT-BTN 04/11/2009 Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương.
Môi trường
35/2010/TTLT-BLĐTBXH 18/11/2010 Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.
Môi trường
2476 /QĐ-BTNMT 30/12/2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020
Môi trường
158/2011/TT-BTC 16/11/2011 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Môi trường
80/2011/TT-BNNPTNT 23/11/2011 Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Môi trường
107/2010/TTLT-BTC-BT 26/07/2010 Sửa đổi bổ sung TTLT số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT và TTLT số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Môi trường
34/2011/QĐ-UBND 15/12/2011 Quy định tỷ lệ, mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2015.
Môi trường
02/QĐ-BTC 03/01/2012 Đính chính nội dung tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 152/2011/TT-BTC về hướng dẫn Luật Thuế Bảo vệ môi trường.
Môi trường
01/2012/TT-BTNMT 16/03/2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Môi trường
05/2012/QĐ-UBND 24/02/2012 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Môi trường
322/QĐ-BXD 06/04/2012 Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Môi trường
432/QD-TTg 12/04/2012 Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Môi trường
50/2012/TTLT-BTC-BTN 30/03/2012 Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của các chiến lược
Môi trường
04/2012/TT-BTNMT 08/05/2012 Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Môi trường
13/2012/TT-BGTVT 24/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Môi trường
24/2012/QĐ-TTg 01/06/2012 Quyết định về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
Môi trường
651/QĐ-TTg 01/06/2012 Phê duyệt: “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng