Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
04/2008/QĐ-BTNMT 18/07/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:QCVN 01:2008/BTNMT, QCVN 02:2008/BTNMT và QCVN 03:2008/BTNMT
Môi trường
QCVN 02:2008/BTNMT 18/07/2008 Quy định Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
Môi trường
QCVN 03:2008/BTNMT 18/07/2008 Quy định Giới hạn cho phép kim loại nặng trong đất
Môi trường
QCVN 04:2008/BTNMT - Quy định về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
Môi trường
QCVN 05:2009/BTNMT - Quy định về chất lượng không khí xung quanh
Môi trường
QCVN 06:2009/BTNMT 07/10/2009 Quy định về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Môi trường
QCVN 07:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy định về ngưỡng chất thải nguy hại
Môi trường
QCVN08:2009/BTNMT 31/12/2008 Quy định về chất lượng nước mặt
Môi trường
QCVN 09:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về chất lượng nước ngầm
Môi trường
QCVN 10:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về chất lượng nước biển ven bờ.
Môi trường
QCVN 11:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về nước thải công nghiệp chế biển thủy sản.
Môi trường
QCVN 12:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
Môi trường
QCVN 13:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về nước thải công nghiệp dệt may.
Môi trường
QCVN 14:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về nước thải sinh hoạt.
Môi trường
QCVN 15:2008/BTNMT 31/12/2008 Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.
Môi trường
QCVN 19:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy định về khí thải CN đối với bụi & các chất vô cơ
Môi trường
QCVN 20:2009/BTNMT 16/11/2009 QC KTQG về khí thải CN đối với một số chất hữu cơ;
Môi trường
QCVN 21:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy định về khí thải CN sản xuất phân bón hóa học;
Môi trường
QCVN 22:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy định về khí thải CN nhiệt điện.
Môi trường
QCVN 23:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng