Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
1775/QĐ-TTg 21/11/2012 Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới
Môi trường
1630/QĐ-BTNMT 01/10/2012 Về việc ban hành Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam
Môi trường
21/2012/TT-BTNMT 19/12/2012 Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Môi trường
27/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Môi trường
53/2012/TT-BGTVT 25/12/2012 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
Môi trường
50/2012/TT-BGTVT 19/12/2012 Quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển cảng biển Việt Nam
Môi trường
02/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Môi trường
04/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Về thẩm định quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Môi trường
02:2012/BTNMT 28/12/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
Môi trường
30:2012/BTNMT 28/12/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
Môi trường
14/2012/TT-BTNMT 26/11/2012 Ban hành quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất
Môi trường
15/2012/TT-BTNMT 26/11/2012 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất
Môi trường
17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
Môi trường
22/2012/TT-BTNMT 26/12/2012 Quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường xùng ven biển
Môi trường
28/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Môi trường
34/2012/TTLT-BTC-BTN 15/11/2012 Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường
1833/QĐ-UBND 13/03/2013 Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2013
Môi trường
25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Môi trường
284/QĐ-BTNMT 12/03/2013 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường
285/QĐ-BTNMT 12/03/2013 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu đề làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng