Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
286/QĐ-BTNMT 12/03/2013 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường
287/QĐ-BTNMT 12/03/2013 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường
288/QĐ-BTNMT 12/03/2013 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Môi trường
18/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Môi trường
27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Môi trường
03/2013/TTLT-BTNMT-B 05/03/2013 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Môi trường
577/QĐ-TTg 11/04/2013 Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Môi trường
582/QĐ-TTg 11/04/2013 Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020
Môi trường
23/2013/QĐ-TTg 26/04/2013 Ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Môi trường
11/2013/TT-BTNMT 28/05/2013 Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên nàng tài nguyên và môi trường
Môi trường
06/2013/TT-BTNMT 07/05/2013 Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Môi trường
63 /2013/TTLT-BTC-BT 15/05/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Môi trường
13/2013/TT-BTNMT 21/06/2013 Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic
Môi trường
14/2013/TT-BTNMT 21/06/2013 Quy định về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển
Môi trường
19/2013/TT-BTNMT 18/07/2013 Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Môi trường
21/2013/TTLT-BGTVT-B 22/08/2013 Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
Môi trường
1287/QĐ-TTg 02/08/2013 Về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Môi trường
1250/QĐ-TTg 31/07/2013 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Môi trường
1788/QĐ-TTg 01/10/2013 Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
Môi trường
32/2013/TT-BTNMT 25/10/2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng