Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
31/2013/TT-BYT 15/10/2013 Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
Môi trường
34/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Môi trường
29/2013/TT-BTNMT 09/10/2013 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Môi trường
179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Môi trường
8162/QĐ-UBND 22/11/2013 Ban hành quy chế phối hợp đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Môi trường
41/2013/TT-BTNMT 02/12/2013 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, CHỨNG NHẬN NHÃN SINH THÁI CHO SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Môi trường
2612/QĐ-TTg 30/12/2013 Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Môi trường
02/2014/QĐ-TTg 13/01/2014 Về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Môi trường
57/2013/TT-BTNMT 03/12/2013 Ban hành Quy chuẩn quốc gia về môi trường
Môi trường
02/2014/TT-BTNMT 22/01/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Môi trường
19/2013/TTLT-BVHTTDL 30/12/2013 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
Môi trường
403/QĐ-TTg 20/03/2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
Môi trường
335/QĐ-BTNMT 12/03/2014 Về việc bổ sung danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam
Môi trường
ND35/2014 15/06/2014 Gia hạn phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường
Môi trường
55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Bảo vệ Môi trường
Môi trường
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Môi trường
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Môi trường
03/2015/NĐ-CP 06/01/2015 QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Môi trường
80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Môi trường
114/2014/NĐ-CP 26/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng