Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
QCVN 25:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy định về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.
Môi trường
QCVN 26:2010/BTNMT 16/12/2010 Quy định về tiếng ồn
Môi trường
QCVN 27:2010/BTNMT 16/12/2010 Quy định về độ rung
Môi trường
QCVN 28:2010/BTNMT 26/12/2010 Quy định về nước thải y tế.
Môi trường
QCVN 29:2010/BTNMT 26/12/2010 Quy định về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
Môi trường
QCVN 30:2010/BTNMT 28/12/2010 Quy định về khí thải lò đốt
Môi trường
QCVN 31:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu.
Môi trường
QCVN 32:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu.
Môi trường
QCVN 33:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu.
Môi trường
QCVN 34:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về khí thải CN lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ.
Môi trường
QCVN 35:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
Môi trường
QCVN 36:2010/BTNMT 29/12/2010 Quy định về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển.
Môi trường
QCVN 01:2009/BY 17/06/2009 Quy định về chất lượng nước ăn uống.
Môi trường
QCVN 02:2009/BYT 17/06/2009 Quy định về chất lượng nước sinh hoạt.
Môi trường
QCVN 01:2011/BYT 24/06/2011 Quy định về nhà tiêu – Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.
Môi trường
QCVN 02:2011/BCT 15/06/2011 Quy định về an toàn trong nhà máy tuyến khoáng.
Môi trường
QCVN 01 - 15: 2010/B 15/01/2010 Quy định điều kiện trại chăn nuôi gia cầm An toàn sinh học.
Môi trường
01/2010/TT-BTC 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo.
Môi trường
01/2011/TT-BXD 27/01/2011 Quy định hướng dẫn đánh giá ĐMC trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
Môi trường
02/2009/TT-BYT 26/05/2009 Quy định hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng