Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
04/2007/TT-BKHT 30/07/2007 Quy định hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
Môi trường
05/2007/TT-BTNMT 30/05/2007 Quy định hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở GD-DT, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, KHCN, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Môi trường
07 /2009/TT-BTNMT 10/07/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
Môi trường
08/2009/TT-BTNMT 15/07/2009 Quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công nghiệp.
Môi trường
08/2010/TT-BTNMT 18/03/2010 Quy định việc xây dựng BCHTMT QG, báo cáo tình hình tác động MT ngành, lĩnh vực và BCHTMT cấp tỉnh.
Môi trường
09/2009/TT-BTNMT 11/08/2009 Quy định về xây dựng và quản lý chỉ thị môi trường quốc gia.
Môi trường
09/2010/TT-BGTVT 06/04/2010 Quy định về BVMT trong kết cấu hạ tầng giao thông.
Môi trường
10/2007/TT-BTNMT 22/10/2007 Quy định hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
Môi trường
10/2008/TT-BXD 22/04/2008 Quy định hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.
Môi trường
10/2009/TT-BTNMT 11/08/2009 Quy định về Bộ chỉ thị môi trường Quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ.
Môi trường
12/2011/TT-BTNMT 14/04/2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
Môi trường
12/2010/TT-BTNMT 26/07/2010 Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
Môi trường
13/2009/TT-BTNMT 18/08/2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐ thẩm định ĐMC và ĐTM
Môi trường
13/2010/TT-BGTVT 07/06/2010 Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành GTVT sử dụng NSNN.
Môi trường
14/2009/TT-BNNPTNT 12/03/2009 Quy định hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản.
Môi trường
14/2009/TT-BTC 22/01/2009 Quy định hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án BVMT lưu vực sông.
Môi trường
15/2011/TT-BTNMT 28/04/2011 Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT.
Môi trường
17 /2011/TT-BYT 17/05/2011 Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm.
Môi trường
18/2010/TT-BTNMT 04/10/2010 Quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc.
Môi trường
18/2011/TT-BTNMT 08/06/2011 Quy định định mức KT-KT thành lập bản đồ môi trường.
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng