Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
19/2010/TT-BTNMT 12/10/2010 Quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong XLCT chăn nuôi.
Môi trường
19/2011/TT-BTNMT 10/06/2011 Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.
Môi trường
20/2009/TT-BXD 30/06/2009 Quy định về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
Môi trường
20/2009/TT-BTNMT 05/11/2009 Quy định về định mức KT-KT điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Môi trường
20/2011/TT-BTNMT 20/06/2011 Quy định về sửa đổi Định mức KT-KT hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ, hoạt động quan trắc môi trường đất, nước.
Môi trường
23/2009/TT-BGTVT 15/10/2009 Quy định về kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT trong xe máy chuyên dùng.
Môi trường
23/2010/TT-BTNMT 26/10/2010 Quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo.
Môi trường
23/2011/TT-BCT 15/06/2011 Quy định về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng.
Môi trường
26/2011/TT-BTNMT 18/07/2011 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về đánh giá ĐMC, ĐTM, CKBVMT.
Môi trường
27/2011/TT-BYT 24/06/2011 Quy định ban hành QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.
Môi trường
30/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 Quy định về quy trình định mức KT-KT xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường.
Môi trường
30/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.
Môi trường
32/2011/TT-BTNMT 01/08/2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mưa.
Môi trường
34/2011/TT-BTNMT 31/12/2009 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.
Môi trường
36 /2011/TT-BNNPTNT 20/05/2011 Quy định Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
Môi trường
38/2011/TT-BTNMT 20/10/2011 Quy định thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.
Môi trường
39/2008/TT-BTC 19/05/2008 Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
Môi trường
48 /2011/TT-BTNMT 28/12/2011 Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT
Môi trường
57/2009/TT-BNNPTNT 08/09/2009 Quy định Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
Môi trường
59/2010/TT-BNNPTNT 19/10/2010 Quy định Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã
Môi trường

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng