Góp ý Dự thảo về Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện chương trình công tác được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tin lấy ý kiến góp ý tại Cổng thông tin điện tử thành phố theo Công văn số 1190/STNMT-CCMT ngày 03/4/2020.

Kính mong Quý độc giả tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định theo đường dẫn https://www.danang.gov.vn/web/guest/noi-dung-van-ban-du-thao?id=143.Tải tẹp đính kèm