Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tiếp tục triển khai chi tiết Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố, kế hoạch năm 2020 đã được Chủ tịch UBND thành phố ban hành tại Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 13/4/2020, với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể:
Mục tiêu đề ra
- Tập trung, triển khai đồng bộ về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo phương thức chung của thành phố tại Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 11/04/2019.
- 100% các hộ gia đình, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;
- Đảm bảo đạt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Phương thức tổ chức phân loại – thu gom

07 nhóm nhiệm vụ triển khai, gồm:
1. Xây dựng Quy trình chi tiết thực hiện thu gom CTHSH sau khi phân loại: CTRSH tái chế (RTN), CTRSH nguy hại (RNH), CTR xây dựng và rác kích cỡ lớn, cồng kềnh (RXD)
- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND các quận, huyện;
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, BQL KCN cao và các KCN (thuộc địa bàn), Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại CTRSH tại nguồn
* UBND các quận, huyện chủ trì
- Tổ chức tập huấn về quy trình chi tiết thực hiện phân loại, thu gom CTRSH sau phân loại của mỗi phường, xã đến từng Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, các hội đoàn thể địa phương. Thời gian: xuyên suốt trong năm 2020.
- Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức nói chuyện, tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH của mỗi địa bàn đến từng hộ dân, chủ nguồn thải thuộc địa bàn; tuyên truyền trên loa, trạm truyền thanh; Cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện, phường, xã; tổ chức họp tổ dân phố, nói chuyện. Thời gian: xuyên suốt trong năm 2020.
- Tại mỗi trụ sở quận, huyện, phường, xã, bố trí các áp phích, pano tuyên truyền về thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; lồng ghép tuyên truyền thông qua thiết kế nội dung về phân loại rác tại nguồn trong các tài liệu, văn bản hướng dẫn về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
* Các Sở, ngành liên quan
- Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai tuyên truyền trên: Các báo, đài truyền hình; Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, phát hành các phim tuyên truyền về phân loại CTRSH của thành phố. Thời gian xuyên suốt trong năm 2020; tổ chức thiết kế và cung cấp các thông điệp, hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào các phiếu hẹn thủ tục hành chính để lồng ghép tuyên truyền tại tất cả các Sở, ngành.
- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng triển khai Ứng dụng App trên điện thoại di động để phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức thu gom rác tài nguyên trên địa bàn thành phố.
- Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng: Xây dựng phim và phát sóng thường xuyên (tần suất: mỗi buổi tối hàng ngày, giờ cao điểm) trên sóng truyền hình thành phố.
- Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đang quản lý màn hình LED đăng tải nội dung tuyên truyền về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của thành phố trên các màn hình LED theo thời lượng dành cho tuyên truyền của thành phố. Dung lượng đăng tải: 30 giây/nội dung/lần; thời gian đăng tải: 15 ngày/tháng trong vòng 02 đợt (Đợt 1: từ Tháng 4/2020 đến tháng 6/2020; Đợt 2: từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020).
- Đề nghị UBMTTQVN thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể chủ trì tổ chức hoạt động tuyên truyền, tập huấn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Tần suất: Ít nhất được 02 hoạt động tuyên truyền/năm.
3. Trang thiết bị, dụng cụ thực hiện tuyên truyền, phân loại CTRSH
- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương cung cấp thiết bị (thùng đựng rác tài nguyên, thùng đựng rác nguy hại, túi đựng rác tài nguyên hộ gia đình) thuộc phạm vi quận Hải Châu: Hoàn thành trong tháng 4/2020.
- Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương tổ chức đấu thầu, cung cấp trang thiết bị cho các quận, huyện còn lại. Thời gian bàn giao từng đợt kể từ Tháng 5/2020 và hoàn thành trong Tháng 6/2020.

4. Công bố, triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn
- UBND Quận Hải Châu: Xây dựng chi tiết các điểm tập kết CTRSH sau phân loại để tiếp tục triển khai tại 13 phường; trang bị đồng bộ thiết bị, dụng cụ và công bố triển khai chính thức trong tháng 5/2020; tiếp tục triển khai thí điểm theo Kế hoạch 4356/KH-UBND ngày 01/07/2019 tại 02 phường Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam trong năm 2020 để đánh giá, tổng kết mô hình.
- UBND các Quận, huyện: Khẩn trương xây dựng quy trình chi tiết tại từng địa bàn phường, xã với các mô hình cụ thể; đảm bảo tiến độ triển khai đồng bộ công tác phân loại CTRSH tại nguồn trong tháng 7/2020.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố các hoạt động công bố, truyền thông trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian: Tháng 8/2020.
5. Hợp tác, nghiên cứu triển khai các mô hình khác có liên quan đến Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn
* Hợp tác với Chương trình Đối tác JICA về Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy việc phân loại và tái chế tại thành phố - Giai đoạn 2
- Nội dung: Hỗ trợ về  nâng cao hệ thống tái chế hiện tại: xây dựng dữ liệu về các tuyến đường tái chế, cải thiện hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu, nghiên cứu để tìm kiếm các tuyến đường tái chế tiềm năng khác,...
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đầu mối của thành phố về Diễn đàn hợp tác giữa Thành phố Yokohama, Nhật Bản và Thành phố Đà Nẵng), UBND các quận, huyện; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
* Hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
- Nội dung: Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại CTRSH tại nguồn; nghiên cứu phát triển các hoạt động tái chế, quản lý chất thải.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
* Hợp tác với Tổ chức Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên
- Nội dung: Xây dựng Kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
* Nghiên cứu, đề xuất Dự án thí điểm “Sản xuất thức ăn thừa thành thức ăn chăn nuôi”
- Nội dung: Xác định địa điểm triển khai, cơ chế triển khai thí điểm thu gom, sản xuất thức ăn thừa thành thức ăn chăn nuôi với công suất <5tấn/ngày. Thời gian thí điểm 02- 03 năm.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành phố Yokohama, Nhật Bản.
- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Công ty Takemaxu Shoji - Nhật Bản.
- Nguồn hỗ trợ dự kiến: JICA.
* Triển khai “Mô hình thu gom hộp sữa tại các trường học”
- Nội dung thực hiện: Tổ chức thu gom toàn bộ hộp sữa tại các trường học tham gia chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố, tổ chức vận chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, UBND các quận, huyện.
- Nguồn hỗ trợ dự kiến: UNDP và các đối tác.
* Triển khai Dự án “Mô hình Quản lý chất thải rắn khu vực đô thị và khu vực nông thôn”
- Nội dung thực hiện: Triển khai thí điểm Mô hình phân loại rác thải tại khu vực đô thị du lịch thuộc quận Ngũ Hành Sơn và khu vực thông thôn huyện
- Đơn vị chủ trì: Hội liên hiệp phụ nữ thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng TN&MT Quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Sở TN&MT,....
- Nguồn kinh phí: Chương trình môi trường liên hợp quốc (GEF- UNDP) và địa phương.
* Triển khai Mô hình Bi giếng trên đồng ruộng huyện Hòa Vang (phân loại rác vô cơ)
- Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân thành phố.
- Đơn vị thực hiện: Hội Nông dân huyện Hòa Vang.
- Đơn vị phối hợp: Phòng TN&MT huyện Hòa Vang, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
- Nguồn kinh phí: Địa phương.
6. Xây dựng phương án đầu tư, cơ chế thu mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế
- Nội dung: Xây dựng phương án đầu tư, cơ chế thu mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện.
7. Điều tra xã hội học, đánh giá kết quả thực hiện và tổng kết năm 2020
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn công tác tổ chức điều tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
- UBND các quận huyện triển khai điều tra xã hội, đánh giá kết quả thực hiện và tổng kết năm 2020 trên địa bàn quận, huyện. Thời gian: hoàn thành trong tháng 11/2020.
Tải tẹp đính kèm