Thông báo kêu gọi đề xuất ý tưởng dự án


Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP - GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quần chúng của Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất và hoang mạc hoá, và các vùng nước quốc tế.

Lĩnh vực: Quản lý tổng hợp rác thải rắn sinh hoạt bao gồm phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng cách hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt và góp phần giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ra đại dương

• Khu vực địa lý ưu tiên: Đà Nẵng

• Kinh phí tài trợ: không quá 60.000 USD

• Đối tượng tiếp nhận tài trợ: các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng (quần chúng) của Việt Nam

• Các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, ưu tiên cộng đồng dân nghèo, dân tộc thiểu số, các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH (phụ nữ, trẻ em, người tàn tật và thanh niên).Các tổ chức có nguyện vọng được tài trợ, xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết.

Xin mời tải Thông tin chi tiết về đề xuất dự ánMẫu ý tưởng dự án 

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/vi/home/operations/procurement/call-for-concept-paper1.html

Ý tưởng dự án (bằng tiếng Việt) gửi về cho chương trình theo địa chỉ:
Chương trình UNDP- GEF SGP Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia
Địa chỉ: Toà nhà Xanh Liên Hợp Quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 13/03/2020 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện). 

Bản mềm đề xuất ý tưởng gửi vào địa chỉ email: gef-sgp-vietnam@undp.org./.
Kim Hà, CCBVMT./.