Doanh nghiệp phải lập hồ sơ bảo vệ môi trường đối với các dự án

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện yêu cầu các doanh nghiệp, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại điểm a, điểm d, điểm đ thuộc khoản 2, Điều 25 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của sở; đôn đốc chủ dự án thực hiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

UBND các phường, xã kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND thành phốđể xử lý theo quy định (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

 

Nguồn: Theo http://www.monre.gov.vn