Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn: Tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng năm 2020

Ngày 11/4/2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1577/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. Trong giai đoạn năm 2020-2022 tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch phân loại; triển khai phân loại nhóm CTRSH kích thước lớn, chất thải xây dựng; tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Giai đoạn năm 2023-2025 tiếp tục triển khai, hoàn thành kế hoạch phân loại CTRSH, đồng thời tổ chức đánh giá tổng kết kế hoạch, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn mới.

Kế hoạch đặt mục tiêu nhằm góp phần hoàn thành tiêu chí về tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thành phố đã đề ra tại Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, giảm áp lực về chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ CTRSH được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025 theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý CTRSH.
 


 

Năm 2020, các Sở, ban, ngành của thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn và cung cấp trang thiết bị, dụng cụ thực hiện công tác tuyên truyền, phân loại CTRSH tại nguồn đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải.
CCBVMT./.