Tìm kiếm văn bản pháp quy
Trích yếu
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
STTSố hiệuTrích yếu
1    73/2014/QĐ-TTg  QUY ĐỊNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
2    127/2014/NĐ-CP  QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
3    114/2014/NĐ-CP  QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
4    80/2014/NĐ-CP  VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
5    03/2015/NĐ-CP  QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
6    19/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
7    18/2015/NĐ-CP  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
8    55/2014/QH13  Luật Bảo vệ Môi trường
9    ND35/2014  Gia hạn phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường
10    335/QĐ-BTNMT  Về việc bổ sung danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...